Bønner‎ > ‎

Bønn før nattverdFORBEREDELSE TIL DELTAGELSE

I DEN HELLIGE NATTVERDEN


Hør våre hellige fedres forbønner, Herre Jesus Kristus, vår Gud, og forbarm Deg over oss. Amen


Innledningsbønnene

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din allrene Moders og alle de helliges forbønner og miskunn Deg over oss. Amen.

Ære være Deg, vår Gud, ære være Deg.

Himmelske Konge og Hjelper, Sannhetens Ånd som er alle steder og som oppfyller alt, den gode Skatt og livets Giver, kom og ta bolig i oss, og rens oss fra alt ondt og frels, Du Gode, våre sjeler.

Hellig Gud, Hellige Sterke, Hellige Udødelige, forbarm Deg over oss. (Tre ganger)

Allhellige Treenighet, forbarm Deg over oss. Herre, rens oss fra våre synder. Hersker, forlat oss våre misgjerninger. Hellige, kom og helbred våre skrøpeligheter for Ditt Navns skyld.

Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og i all evighet. Amen.

Fader vår, Du som er i himlene, helliget vorde Ditt navn, komme Ditt rike, skje Din vilje, som i him­melen, så óg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi óg forlater våre skyldnere, og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.

Herre, forbarm Deg (Tolv ganger)

Kom, la oss tilbe Gud, vår Konge.

Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Gud og Konge.

Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Konge og vår Gud.


Psalme 23

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo Herrens hus gjennom alle tider.

Psalme 24

Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann. «Hvem kan gå opp på Herrens fjell, hvem får stå på hans hellige sted?» «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed. Han får velsignelse av Herren og rettferd fra Gud, sin frelser.» «Dette er en slekt som vender seg til ham, som søker ditt ansikt, Jakobs Gud.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er denne ærens konge?» « Herren, sterk og mektig. Herren, mektig i strid.» «Løft hodet, dere porter, ja, løft dere, eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn!» «Hvem er han, denne ærens konge?» « Herren Sebaot, han er ærens konge.»


Psalme 116

Jeg trodde, også da jeg sa: «Jeg er hardt plaget.» Jeg sa i min angst: «Alle mennesker lyver.» Hva kan jeg gi Herren igjen for alt det gode han gjør? Jeg løfter frelsens beger og påkaller Herrens navn. Jeg oppfyller mine løfter til Herren foran hele hans folk. Det koster Herren mye

at hans trofaste dør. Å, Herre, jeg er din tjener, en tjener og sønn av din tjenestekvinne. Du har løst mine lenker. Jeg slakter takkoffer til deg og påkaller Herrens navn. Jeg oppfyller mine løfter til Herren

foran hele hans folk, i forgårdene til Herrens hus, midt inne i deg, Jerusalem. Halleluja!


Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, nå og alltid og i all evighet. Amen.


Halleluja, halleluja, halleluja. Ære være Deg, Gud (tre ganger)


Troparer

Herre, Du som ble født av en Jomfru, ha overbærenhet med mine misgjerninger, og rens mitt hjerte og gjør det til et tempel for Ditt rene Legeme og Ditt dyrebare Blod. Vend heller ikke Ditt åsyn bort fra meg, for Din miskunn er uten ende.


Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden.


Hvordan kan jeg uverdige menneske driste meg til å ta del i Dine hellige Gaver? Om jeg våger å stige frem sammen med de verdige, avslører jeg at jeg ikke bærer bryllupsklær, og utsetter min syndige sjel for fordømmelse. Men rens Du, Herre,min besudlede sjel og frels meg, for Du elsker menneskene.


Nå og alltid og i all evighet. Amen.

På grunn av mine mange overtredelser trenger jeg frelse, Gudføderske, og tar min tilflukt til deg, du rene. Se til min kraftløse sjel, og be din Sønn og vår Gud om tilgivelse for det onde jeg har gjort, for du er velsignet fremfor alle.


Herre, forbarm Deg. (40 ganger)


Bønn av hl. Basilios den store

Herre og Hersker, Jesus Kristus, vår Gud, livets og udødelighetens kilde, skaper av alt synlig og usynlig, den evige Faderens evige Sønn, Du som i Din mangfoldige godhet i tidens fylde tok legemlig skikkelse og ble korsfestet og begravet for oss onde og utakknemlige mennesker, og som ved Ditt Blod fornyet vår natur som var falt i forgjengelighet på grunn av vår synd. Ta Du selv, udødelige Konge, imot meg angrende synder, og bøy Ditt øre til meg og lytt til min røst. For jeg har syndet mot himmelen og for Deg og er ikke verdig til å skue opp mot Din herlighet i det høye. Jeg har forkastet Din godhet, og Dine bud har jeg forbrutt meg mot, og Dine befalinger har jeg ikke adlydt. Men Du, Herre, som er miskunnelig og langmodig og stor i mildhet, har ikke latt meg gå fortapt i mine overtredelser, men har på alle måter forberedt min omvendelse. For Du, Menneskevenn, har sagt gjennom Din profet; Jeg vil ikke en synders død, men at han omvender seg og får leve. For Du, Herre, vil ikke ødelegge Dine henders verk, heller ikke har Du behag i menneskenes forderv, men vil at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Og selv om jeg er uverdig himmel og jord, og i dette forgjengelige liv har underkastet meg synden og tjent lystene og tilsmusset Ditt bilde, så er jeg likevel Din skapning og Ditt verk og tviler ikke på at jeg blir frelst, men jeg elendige stiger frem i håp om Din uendelige barmhjertighet. Så ta da imot meg, menneskekjære Herre, slik Du tok imot ekteskapsbrytersken og røveren og tolleren og den fortapte sønn. Ta Du bort min tunge syndebyrde, Du som tar bort verdens synd og helbreder menneskenes skrøpeligheter og kaller til Deg dem som arbeider og strever og har tungt å bære, Du som ikke har kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse, og rens bort alt som besudler mitt kjød og min ånd. Lær meg å fullbyrde min helligelse i Din frykt, så jeg med samvittighetens rene vitnesbyrd kan forenes med Ditt hellige Legeme og Ditt hellige Blod i deltagelsen i Dine hellige Gaver, og ha Deg levende og stadig innen i meg med Faderen og Helligånden, o Kristus, min Gud. Må deltagelsen i Dine reneste og livgivende mysterier ikke bli meg til dom, heller ikke til sykdom på sjel og legeme ved uverdig deltagelse, men la meg heller til mitt siste åndedrag få ha del i Dine hellige Gaver, til samfunn med Helligånden og til et godt svar ved Din fryktelige domstol, så at jeg sammen med Din utvalgte hjord kan bli delaktig i Dine uforgjengelige godet som Du har beredt for dem som elsker Deg, Herre, og i hvem Du er forherliget i evighet. Amen.


Bønn av Simon Metafrastes

Høyeste, reneste og uforgjengelige Herre, Du som i Din kjærlighet til menneskene og i Din usigelige barmhjertighet tok på Deg vår natur ved det rene og jomfruelige blod fra henne som ved Helligåndens nedstigning og den evige Faderen velbehag fødte Deg på overnaturlig vis, Jesus Kristus, Guds Visdom og Kraft. Du som frivillig påtok Deg den livgivende og frelsende lidelsen, korset, naglende, lansen og døden: korsfest Du mine fordervelige, kjødelige begjær. Du som gjennom Din begravelse tok døden til fange: begrav Du mine onde tilbøyligheter under gode hensikter og fordriv ondskapens ånder. Du som ved Din livssvangre oppstandelse på tredje dagen gjenreiste den falne Adam. Oppreis også meg som har falt i synden, og gi meg middel til forbedring. Du som ved Din herlige himmelfart guddommeliggjorde det kjød Du bar, og som Du opphøyde da Du satte Deg på Faderens høyre side: La Du meg gjennom deltagelsen i Dine hellige mysterier få sitte på høyre side sammen med de frelste. Du som sendte Helligånden ned og gjorde Dine hellige disipler til ærverdige kar: Gjør også meg til et beredt rom for hans komme. Du som kommer igjen for å dømme hele verden i rettferdighet: La også meg, min Dommer og Skaper, få skue Deg på skyen med alle de hellige, så jeg alltid må kunne lovsynge og prise Deg og Din evige Fader og Din allhellige og levendegjørende Ånd, nå og alltid og i all evighet. Amen.


Bønn av hl. Johannes Krysostomos

Hersker og Herre, Jesus Kristus, vår Gud, Du som alene har makt til å tilgi menneskene deres synder, overse alle mine bevisste og ubevisste synder, for Du er god og elsker menneskene. Og la meg uten fordømmelse få ta del i Dine guddommelige og levendegjørende mysterier, ikke til straff eller forøkelse av synd, men til renselse og helligelse og som pant på det kommende livet og Riket, som et vern og en hjelp til forsvar mot fiendene og til utslettelse av mine mange synder. For Du er nådens og barmhjertighetens Gud, og Du elsker menneskene, og Deg frembærer vi ære, tillike med Faderen og Helligånden, nå og alltid og i all evighet. Amen.


Bønn av hl.Basilios den store

Jeg vet, o Herre, at jeg ikke er verdig til å få del i Ditt reneste Legeme og dyrebare Blod, og at jeg synder og eter og drikker meg selv til doms om jeg ikke skiller mellom Ditt Legeme og Blod og annen mat, Kristus min Gud. Men i håp om Din barmhjertighet treder jeg frem for Deg som sa: Den som eter Mitt Kjød og drikker Mitt Blod, han blir i Meg og Jeg forblir i ham. Så miskunn Deg over meg, Herre, og avslør meg ikke, men vis Din miskunn og la dette hellige bli meg til helbredelse og renselse, til opplysning og beskyttelse og frelse, og helligelse av sjel og legeme, og til å fordrive all sanselighet og all ond gjerning og djevelens makt som usynlig virker i mine lemmer. La det gi meg tillit til Deg og g kjærlighet til Deg, til forbedring av mitt levned og vekst i all god gjerning og fullkommelse, og til oppfyllelse av budene og samfunn med Helligånden, til veiledning til det evige liv og et godt forsvar ved Din forferdelige domstol, men ikke til fordømmelse.


Bønn av hl. Johannes Krysostomos

Allmktige Herre, jeg er ikke verdig til at Du treder inn under min sjels tak, men siden Du i kjærlighet til menneskene vil ta bolig i meg, så våger jeg å stige frem. Du befaler, og jeg åpner døren som Du har skapt, og Du stiger inn med Din kjærlighet til menneskene. Du stiger inn og opplyser mitt formørkede sinn. Jeg tror Du vil gjøre dette, for Du jaget ikke bort synderinnen som kom til Deg med tårer, og Du forkastet heller ikke den angrende tolleren og støtte ikke bort røveren som bekjente Ditt Rike, og Du tok imot den omvendte forfølgeren der han stod. Ja, Du tok opp i Din venneskare alle som kom til Deg med vilje til å forbedre seg, Du som alene er velsignet, nå og alltid og i all evighet. Amen.


Bønn av hl. Johannes Damaskenos

Jeg står for Ditt tempels port, full av onde tanker, men Du, Kristus, vår Gud, som rettferdiggjorde tolleren og forbarmet Deg over den kananeiske kvinnen og som åpnet paradisets port for røveren, åpne barmhjertigheten og menneskekjærligheten også for meg, og ta imot meg når jeg nå stiger frem for å røre ved Deg, liksom synderinnen og kvinnen med blodsott. For den ene berørte sømmen på Din kjortel og ble straks helbredet, og den andre omfavnet Dine hellige føtter og fikk syndenes forlatelse. Så forkast meg da ikke om jeg enn er elendig, når jeg drister meg til å motta hele Ditt Legeme, og ta imot meg som Du gjorde med disse, og opplys mine åndelige sanser og brenn bort min syndeskyld. Ja, hør hennes forbønner som fødte Deg uten sæd, og alle de himmelske makters bønner, for Du er velsignet i all evighet. Amen.


Bønn av hl. Johannes Krysostomos

Jeg tror, Herre, og bekjenner at Du i sannhet er Kristus, den levende Guds Sønn, som har kommet til verden for å frelse syndere, som jeg er den fremste blant. Jeg tror også at dette er selve Ditt reneste Legeme og at dette er selve Ditt dyrebare Blod. Derfor ber jeg Deg: forbarm Deg over meg og tilgi meg alle mine synder, frivillige eller ufrivillige, i ord eller gjerning, bevisste eller ubevisste, og forunn meg å ta del i Dine reneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til syndenes forlatelse og til evig liv. Amen.


Bønn av Simon Metafrastes

Se , jeg nærmer med den guddommelige deltagelsen. Skaper, ikke brenn meg opp i denne forening, for Du er en ild som fortærer de uverdige; rens meg fra alt urent.


Ta imot meg idag, Guds Sønn, som deltager i Din mystiske Nattverd, for jeg røper ikke Dine hemmeligheter for Dine fiender, ikke heller kysser jeg Deg slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: Kom meg i hu i Ditt rike!


Forferdes menneskebarn, når du ser det guddommeliggjørende Blod. En ild det er som fortærer de uverdige. Det guddommelige Legeme både guddommeliggjør meg og gir meg liv, guddommeliggjør ånden og gir sinnet herlig liv.


Troparer

Med kjærlighet vederkveger Du meg, Kristus, og med Din guddommelige kjærlighet har Du fornyet meg, så brenn bort mine synder med den åndelige ild og la meg mettes med glede i Deg, så jeg jublende kan lovprise Dine to åpenbarelser.


Hvordan kan jeg uverdige trede inn i Din klare helligdom? For om jeg drister meg til å stige inn i bryllupssalen, så avslører jeg at jeg ikke har bryllupsklær på, og så kastes jeg bunden ut av englene. Men rens Du, Herre, min besudlede sjel, og frels meg, Du som elsker menneskene.


O menneskeelskende Herre, Hersker og Herre Jesus Kristus, min Gud, la dette hellige ikke bli meg til fordømmelse, for jeg er jo uverdig, men la det bli meg til renselse og helligelse av både sjel og kropp og til en pant på den kommende livet og riket.


For meg er det bedre å holde meg til Gud og sette min lit til Herrens frelse.


AVSLUTNINGSBØNNENE

Verdig og rett det er å prise deg salig, Gudføderske, du evig salige og i alt rene og Moder til vår Gud. Høyere æret enn kjeruber og uendelig mer herlig enn serafer, du som urørt fødte Guds Ord, sanne Gudføderske, deg høylover vi.

Ære være... nå og alltid... Herre, forbarm Deg. (Tre ganger)

Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, hør Din rene Moders, våre fromme og gudbærende fedres og alle de helliges forbønner, og miskunn Deg over ossTAKKEBØNNER ETTER NATTVERDENÆre være Deg, Gud (tre ganger)


Jeg takker Deg, herre, min Gud, for at Du ikke har forkastet meg, syndige menneske, men gitt meg samfunn med Din helligdom. Jeg takker deg for Du har forunnet meg uverdige å få ta del i Dine allrene og himmelske Gaver, men o menneskeelskende Hersker som døde for vår skyld og stod opp og gav oss disse forferdelige og levendegjørende mysterier til velgang og helligelse av sjel og kropp, la dem bli til sjelens og kroppens helse også for meg og til fordrivelse av alle motstandere, la dem bli et lys for mitt hjertes øyne, til fred for min sjel, til en uskrømtet kjærlighet og til fullbyrdelse av visdommen, så jeg kan holde dine bud og øke Din guddommelige nåde og oppnå Ditt Rike. La meg ved dem bevares i Din hellighet slik at jeg alltid kan bevare Din nåde og ikke lenger leve for meg selv, men for Deg, vår Hersker og Velgjører. Og når jeg så vandrer bort fra dette liv i håp om det evige liv, la meg da vinne den evige hvile der hvor gjestenes jubelrop alltid lyder og hvor det er usigelig herlig for den som skuer Ditt usigelige gode åsyn. For Du er den sanne begjæring og usigelige glede for dem som elsker Deg, Kristus, vår Gud, og Deg lovsynger all skapning i evighet. Amen


Bønn av hl. Basilios den store

O Kristus, Hersker og Gud, Konge over tid og evighet, skaper av alle ting, jeg takker Deg for alle gode gaver Du har gitt meg, og for at jeg har fått delta i Dine rene og livgivende mysterier. Derfor ber jeg Deg, Du gode som elsker menneskene: Bevar meg under Din beskyttelse under Dine vingers skygge, og la meg til mitt siste åndedrag ta verdig del i Dine hellige Gaver med ren samvittighet til syndenes forlatelse og evig liv. For Du er livets Brød, helligelsens Kilde og de gode gavers Giver, og Deg oppsender vi ære, tillike med Faderen og Helligånden, nå og alltid og i all evighet. Amen.


Herre, Jesus Kristus, vår Gud, må Ditt hellige Legeme bli meg til evig liv og Ditt dyrebare Blod til syndenes forlatelse. Må dette takkoffer bli meg til glede, helse og fryd. Og gi meg synder få stå på Din høyre side når Du kommer igjen, på forbønner av Din allhellige Moder og alle hellige.


Bønn til den allhellige Gudfødersken

Allhellige Herskerinne og Gudføderske, lys for min formørkede sjel, mitt vern, min tilflukt, min trøst og min glede, jeg takker deg for at du har latt meg få ta del i din Sønns allrene Legeme og dyrebare Blod. Du som fødte det sanne lyset, opplys mitt hjertes åndelige øyne. Du som fødte udødelighetens Kilde, oppvekk livet i meg som er død i synden. Du, den barmhjertige Moder, forbarm deg over meg og gi meg hjertets ydmykhet og anger, tankens saktmod og befri min fornuft som er fanget i lenker. Og la meg til siste åndedrag uten fordømmelse få motta de reneste mysterier til sjelens helligelse og kroppens helbredelse, og gi meg forbedringens og bekjennelsens tårer så jeg kan lovsynge og lovprise deg alle mitt livs dager, for du er velsignet og høylovet i evighet. Amen!


Comments